Privacybeleid BSC BVBA

Privacy is zeer belangrijk voor ons. We willen onze (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u dan ook ons beleid inzake het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van uw persoonsgegevens.

 

BSC wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

TOEPASSINGSGEBIED

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website (www.belseed.be) alsook op alle (commerciële) relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen BSC en haar (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners.

 

 

IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

 

BSC BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9800 Deinze, Karrewegstraat 138 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.126.501 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’) van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

 

BSC kan gecontacteerd worden per post, via telefoon +32 9 385 58 61, via e-mail bsc@belseed.be of via een contactformulier op de website.

 

Specifiek met betrekking tot het privacybeleid kunnen behoudens de hierboven vermelde contactgegevens, ook de volgende personen gecontacteerd worden:

 

De Kimpe Marie – marie.de.kimpe@bucomat.be

 

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Persoonsgegevens betekent alle gegevens die het mogelijk maken om iemand te identificeren. Dit omvat onder meer, maar niet exclusief, gegevens zoals naam, adres, gebruikersnaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals IP-adres, informatie over de bedrijfssector, enzoverder.

 

Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interactie met ons, de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

 

Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 

 • Gegevens die door u worden meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling (al dan niet via webshop), bij het opvragen van een offerte, bij het invullen van het contactformulier op de website, bij het bezoeken van onze kantoren of beursstand, bij het overmaken van een business card of bij elke andere vorm van contactname (bv. per telefoon, e-mail, post, LinkedIn, Twitter of Instagram)


 

  1. Contactgegevens

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 • Faxnummer

 • Woonadres

 • Bedrijfsadres

 • Functie en hoedanigheid

 • Bedrijfsnaam


 

DOEL EN JURIDISCHE GROND

Deze gegevens worden verzameld met het oog op prospecten-, klanten – en leverancierbeheer, het verwerken van bestellingen en leveringen, waaronder de opmaak van een offerte, leverings- of bestelbon, en met het oog op boekhouding en facturatie. Tevens kan deze informatie gebruikt worden voor marketingdoeleinden.


 

De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de (potentiële) uitvoering van een overeenkomst. Het verstrekken van bovenstaande persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om contact op te nemen met BSC en eventueel een overeenkomst af te sluiten. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, is het voor BSC onmogelijk om met u contact op te nemen en aldus een contract aan te gaan.


 

Wanneer deze gegevens gebruikt worden louter om te communiceren met de medewerkers van BSC, is de juridische grond voor dit verwerken het rechtmatig belang om hoogwaardige klantenservice en productondersteuning aan te bieden.


 

Wanneer de persoonsgegevens eveneens gebruikt worden voor marketingdoeleinden is de juridische grond ofwel het rechtmatig belang van BSC om publiciteit te voeren aan reeds bestaande klanten voor gelijkaardige producten, ofwel toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie gegeven door u.

 

 

 

 

 

 

 • Gegevens die worden meegedeeld bij een sollicitatie: Curriculum Vitae

 

DOEL EN JURIDISCHE GROND

 

Teneinde uw sollicitatie te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat u bovenstaande gegevens verstrekt. Het niet verstrekken van deze gegevens zal ertoe leiden dat BSC uw sollicitatie niet kan behandelen.

 

De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst alsook het rechtmatig belang van BSC om de capaciteiten en persoonlijke kenmerken van de betrokkene te controleren in functie van de vacature.

 

Wanneer het Curriculum Vitae bijzondere categorieën van persoonsgegevens zou bevatten (zoals nationaliteit, gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens, rijksregisternummer, gegevens over het seksuele leven, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond,…) dan is de juridische grond voor de verwerking toestemming van u voor het verwerken van deze gegevens.

 

 • Gegevens die automatisch worden verzameld bij bezoek aan de Website (Cookies)

 

 • BIJVOORBEELD:

  1. IP-adres

  2. Browser

  3. Besturingssysteem

  4. Externe website die doorverwees naar BSC

  5. Pagina’s op www.belseed.be die u bezocht heeft

  6. Datum en tijdstip waarop u de pagina’s op www.belseed.be heeft bezocht

 

DOEL EN JURIDISCHE GROND

 

Het gebruik van Cookies dient om de website gemakkelijk toegankelijk te maken en de kwaliteit van de dienst te verbeteren.

 

De juridische grond van deze verwerking is gebaseerd op toestemming. Voor meer informatie hieromtrent gelieve ons ‘Cookie Beleid’ (zie hieronder) te raadplegen.

 

 

WIJZE VAN VERZAMELING GEGEVENS

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij respectievelijk in het kader van:

 

 • Het plaatsen van een bestelling

 • Het opvragen van een offerte

 • Het invullen van het contactformulier op de website

 • Het overmaken van een business card

 • Het bezoeken van de kantoren of beursstand van BSC

 • Elke andere vorm van correspondentie of contactname (per telefoon, e-mail, post, LinkedIn, Twitter of Instagram)

 • Een bezoek aan de website (via Cookies)

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden:

 

 • Prospecten-, klanten– en leveranciersbeheer (opstellen (potentiële) klanten– en leverancierslijsten)

 • Communicatie met de betrokkene

 • Verwerken van bestellingen en leveringen

 • De opmaak van een offerte, leverings- of bestelbon

 • Boekhouding en facturatie

 • Het gemakkelijk toegankelijk maken van de website en de kwaliteit van de dienst verbeteren

 • Marketingdoeleinden, waaronder direct marketing

 • Sollicitatie

 

Ingeval BSC gebruik maakt van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, heeft u steeds het recht om u hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om ‘uit te schrijven’).

 

Per doelstelling kan de rechtsgrond van de verwerking één van de volgende zijn:

 

 • uw vrije toestemming voor de verwerking

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Wanneer wij een prevalerend gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy

 

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking gebaseerd is op uw vrije toestemming, heeft u steeds het recht om die toestemming ten allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan BSC via de contactgegevens vermeld in dit Privacybeleid onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel om bovengenoemde doeleinden te realiseren, tenzij we u ondubbelzinnig en vrije toestemming krijgen om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of tenzij de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen opgelegd door een verordening, een wet, een decreet of een besluit.

 

 

BEWAARTERMIJN

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de naleving van een verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals omschreven in dit Privacybeleid onder ‘Doeleinden van de verwerking’.

 

 

CATEGORIEEN ONTVANGERS PERSOONSGEGEVENS

 

De verwerkte persoonsgegevens worden enkel en alleen én in overeenstemming met dit Privacybeleid aan de volgende ontvangers meegedeeld:

 

 • Verantwoordelijke voor de verwerking

 • Betrokkene zelf

 • Verwerkers, waarop met het oog op een specifieke opdracht (bv. een marketingcampagne, IT-dienstverleners) beroep wordt gedaan of die optreden als commerciële partners (handelsagent, distributeur,…)

 

Voormelde verwerkers handelen uitsluitend in opdracht van BSC. BSC kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking door deze verwerkers voorleggen:

 

 • BSC heeft in haar overeenkomst met deze derden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van de gegevensverwerking in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de relevante privacy wetgeving;

 • De derden kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door BSC en in overeenstemming met dit Privacybeleid;

 

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat BSC uw persoonsgegevens moet openbaar maken:

 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer BSC hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

 • Wanneer BSC of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens een van de overgedragen activa zal zijn

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die u kan uitoefenen t.a.v. BSC. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met ons via de contactgegevens beschreven in dit Privacybeleid onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.

 

De rechten die u heeft zijn de volgende:

 

 • recht van inzage uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek

 • recht van aanpassing of rectificatie van verkeerde gegevens

 • recht op bezwaar

 • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

 • recht op gegevenswissing

 • recht op beperking van de verwerking

 

Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dient u een verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar ons, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek of kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.

 

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van één maand op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

 

 

DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN

 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die (i) standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, of (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

KLACHTEN

 

Wanneer u het oneens bent met de manier waarop BSC uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u vanzelfsprekend contact opnemen met ons.

 

Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL

 

Tel: +32 (0)2 274 48 00

 

Fax: +32 (0)2 274 48 35

 

E-mail: commission@privacycommission.be

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN

 

BSC kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

COOKIE BELEID

 

BSC maakt op haar website (https://www.belseed.be) gebruik van cookies. Dit cookie beleid (hierna “Cookie Beleid”) informeert u als bezoeker over het gebruik hiervan.

 

U bent niet verplicht om alle cookies te accepteren. Het accepteren van cookies maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de website. Wel loopt u het risico dat bij het weigeren van cookies bepaalde toepassingen van onze website (zoals bv. de webshop) niet optimaal functioneren.

 

 

Wat is een Cookie?

 

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes. Bij het bezoeken van websites van BSC worden kleine (tekst)bestandjes opgeslagen op, of wordt toegang verkregen tot reeds eerder door BSC geplaatste (tekst)bestandjes op uw randapparatuur (computer, tablet, gsm etc). Wanneer u als gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookies worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van vorige activiteiten van de gebruiker. Cookies werken als het ware als een soort herinnering voor de website.

 

Cookies kunnen zowel door BSC zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Bovendien kunnen ze tijdelijk (“sessiecookies”, deze cookies verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit), dan wel permanent (“permanente cookies”, deze cookies worden blijvend op uw toestel geplaatst) worden geplaatst.

 

Er bestaan verschillende soorten cookies:

 

 • Veel van de cookies, de zogenoemde functionele sessiecookies, worden gebruikt om uw sitebezoek vlot te laten verlopen. Zo worden er cookies gebruikt voor het leveren van services of om instellingen op te slaan, zoals het opslaan van uw voorkeuren, het onthouden en doorgeven van informatie die u invult tijdens het inlogproces.

 

 • De strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn, zoals de naam doet vermoeden, strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de website, dan wel om gebruik te maken van welbepaalde functionaliteiten.

 

 • Verder zijn er ook trackingcookies. Dit zijn cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u bv. gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van uw surfgedrag.


 

 • Vervolgens zijn er de analytische cookies/prestatie cookies. Deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het surfgedrag van de bezoekers van een website. Op die manier kan een meer optimale gebruikservaring worden aangeboden. Zo analyseren deze cookies onder andere de tijdsduur van bezoeken, het aantal bezoekers, de pagina’s van de website die het meest bezocht worden, de volgorde,…


 


 

 • Tot slot bestaan er “third party cookies”. Zoals hiervoor reeds aangegeven gaat het om cookies die door derden op onze website worden geplaatst. Voor de cookies die door deze derden worden geplaatst, dient u de relevante verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken, te raadplegen.

 

 

Welke Cookies gebruiken wij ?

 

 • Naam cookie

 • Waarvoor dit cookie dient

 • Precieze gegevens die worden bijgehouden door de Cookie

 • Eigen cookie of cookie van een derde partij?

 • Termijn gedurende dewelke het cookie bewaard wordt

 

 

Hoe kan ik deze Cookies beheren ?

 

Bij het begin van uw bezoek aan onze website heeft u de mogelijkheid om cookies al dan niet te accepteren aan de hand van een balk onderaan elke pagina.

 

Indien u nadien uw cookie-instellingen wilt beheren, kunt u dit via uw browserinstellingen van uw desbetreffende browers (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,…) of door middel van het permanent wissen van uw “browsegeschiedenis”.

 


 

 

 

 

Wijzigingen

 

BSC houdt zich het recht voor om dit Cookie Beleid te updaten en aldus eenzijdig te wijzigen. Het is dan ook aangewezen om regelmatig de website en dit Cookie Beleid te raadplegen. Van zodra een nieuw Cookie Beleid uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies opnieuw worden gevraagd.

 

 

 

Contactgegevens

 

BSC BVBA

9800 Deinze, Karrewegstraat 138

+32 9 385 58 61

bsc@belseed.be

Graszaden
home
home
home
home